Logg inn

TANDEM

TANDEM er en forkortelse for «Trauma and Development Education Monitor».
Det er et nettbasert spørreskjema som måler traumekompetanse, ment for virksomheter som driver kompetanseprogrammer på dette feltet.

Les mer om TANDEM

Demonstrasjon av TANDEM på mobiltelefon

ONCE

Engangskartlegging som gir et «stillbilde» av kompetansenenivået i en tjeneste eller gruppe. Gir data kun på gruppenivå.

TOTAL

«Fullversjonen» av TANDEM.
Fylles ut før og etter et kompetanseprogram. Gir data på individnivå og mulighet for forskning på faktorer som påvirker læringsutbyttet.

DUAL

Forenklet versjon av TOTAL. Fylles ut før og etter et kompetanseprogram, men gir data kun på gruppenivå.

TANDEM kan gi et bilde av nivået av traumekompetanse i en gruppe, eller brukes til å måle utviklingen i deltakernes kompetanse fra før til etter et kompetanseprogram.

TANDEM TOTAL gjør det i tillegg mulig å undersøke hvordan kjennetegn ved deltakerne eller kompetanseprogrammene påvirker læringsutbyttet.

På denne måten kan TANDEM brukes dialogisk for å tilpasse programmer til gruppers eller tjenesters behov, og også bidra til kunnskap om hvordan kompetanseutviklingsarbeidet på feltet best kan innrettes.

Deltakerne svarer via en lenke eller QR-kode de presenteres for, og bruker i gjennomsnitt kun 10 minutter på besvarelsen. TANDEM er på den måten lett å integrere i pågående kompetanseutviklingsarbeid.

TANDEM er funnet å ha gode måleegenskaper. (psykologtidsskriftet.no)

Eksempel på TANDEM analyse

TANDEM er utviklet i felleskap av de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Østbytunet og Statens barnehus.

Arbeidet har vært ledet av RVTS vest, som er juridisk eier av spørreskjemaet. Spørreskjemaet er beskyttet av opphavsrett og forutsetter partnerskap for å kunne bruke. Partnerskap tilbys kostnadsfritt til virksomheter som jobber i henhold til TANDEMs formål, og inngås ved undertegnelse av kontrakt med prosjekteier RVTS vest.

Søk om partnerskap
RVTS
NKVTS
Østbytunet
Statens barnehus
TANDEM © 2023